ملک مطیعی را خودشان کشتند و خودشان عزا گرفتند + عکس