هواپیمای اختصاصی رییس جمهور ایران در لیست تحریم آمریکا