هشدار درباره احتمال خطر انتشار یک بدافزار در ساعات آینده