تاکید وزارت خارجه بر تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم