فیلم/ لحظه چپ کردن خودرو و به بیرون پرت شدن راننده