چهار پیکر کامل از سانحه هوایی تهران _ یاسوج کشف شد