امیر پوردستان:‌ می‌دانیم آمریکا در پایگاه‌های خود چه تسلیحاتی دارد