لحظه‌ای در ارتقای توان دفاعی به کوری چشم دشمنان درنگ نمی‌کنیم