فیلم/ نمی‌شود بگوییم یک وزیر خوب گذاشتیم و همه چیز تمام است