توضیحات صالحی درباره اهداف سازمان قبل و بعد از برجام