فیلم/ پس گردنی عجیب زلاتان و اخراج مستقیم در دقیقه ٤٢