صدای ماندگاری که خاموش شد/ «افشار» گوینده خبر تلویزیون درگذشت