نتانیاهو: هیچ دوستی بهتر از آمریکا برای اسرائیل نیست