روزهای پنجشنبه تردد برای کلیه خودروها بدون محدودیت است