جلیلی: منصف باشیم و فقط از دولت انتظار نداشته باشیم