فیلم/بازدیدهوایی وزیرراه ازمحل احتمالی سقوط هواپیما