سرطان، حساسیت پوستی و آسیب ریه، بهای خرید عطرهای ارزان تقلبی