تمایل رهبر کره شمالی برای برقراری روابط گرم با کره جنوبی