سکوت بی بی سی در برابر حضور میلیونی مردم در راهپیمایی