رقم بالای حقوق و مزایای مدیرعامل فروشگاه رفاه طی 1 سال +سند