روايت مشاور هويدا از دوستي سبزي ها با اسرائيل و آمريكا