آتش هنوز مهار نشده است/امکان ریزش ساختمان وزارت نیرو