روحانی: بودن یا نبودن آمریکا در «برجام» تاثیری بر تصمیم ما نخواهد داشت