فیلم/انتقاد تلخ مازیار میری از مسئولین و رئیس جمهور نسبت به مردم