مدافع افغانستانی، چهره ویژه حریف هندی ذوب آهن +عکس