چرا باید به کسی که اقامت کانادا دارد مسئولیت دولتی داده شود؟