اروپا برای حفظ برجام آن را مطابق خواست ترامپ اصلاح کند