فیلم/گریه های قبل انتخابات روحانی برای هوای اهواز تا وضع امروز!