توصیه روانشناسان برای بازیابی آرامش پس از زلزله چیست؟