نشست موگرینی، ظریف و سه وزیر اروپایی صرفا درباره برجام است