آزادی بازداشت شدگان فاقد انگیزه امنیتی در حوادث اخیر