تصاویر/ برگزاری پنجاهمین سالگرد درگذشت پهلوان تختی