تصاویر/نجات زوج سالخورده از آتش‌سوزی در مرکز پایتخت