فیلم/ دلایل محمد هاشمی برای عدم شرکت در انتخابات 96