«بسته تغییر رژیم» غربی‌ها از زبان خبرنگار سابق BBC