تصویری متفاوت از نیروهای پلیس در حاشیه حوادث تهران