روحانی: نقد با خشونت و تخریب اموال عمومی متفاوت است