تصاویر/ عملیات نجات کارگران در کانال زیرزمینی پیروزی