جزئیات برنامه دولت برای مقابله با گرانی و ایجاد شغل