موحدی کرمانی: برخی با ۱۰۰۰ میلیارد تومان متواری شده‌اند