غایبان سربازی، سال ۹۷ چقدر باید به دولت پول بدهند؟