آقای بازیگر: نمی‌خواستم با بعضی فیلم‌ها خودم را خراب کنم !