نيمي از نمايندگان بحرين مقلد رهبر معظم انقلاب هستند