سلفي آقاي بازيگر و دختر همراهش با زلزله زدگاه مصيب زده+عکس