ابتکار جالب کوچک زاده برای اعتراض در توهین به تمثال امام(ره)