تصاویر/ رونمایی از سامانه اطلاعات آزاد با حضور دو وزیر