اعتراض آمریکا به ثبت الخلیل به‌عنوان میراث جهانی فلسطین