اسدی پاسخ کی‌روش را داد/ لازم باشد فایل صوتی‌ منتشر می‌کنم