تصاوير/ همايشی براي همسران مدافعان حرم در غرب تهران