آمار دریانوردهای ناوگان اقیانوس‌پیمای ایران در آب‌های بین‌المللی